Trygg Hverdag

- Skadeservice er en tjeneste levert av IMAA


« Tilbake

Betalingsfritak


Hvem gjelder dekningen for?

Dekningen gjelder forsikrede som er pensjonister eller uførepensjonister.


Når kan jeg melde fra om sykehusinnleggelse?

Du kan søke om erstatning hvis du har vært innlagt på sykehus/institusjon i minst 30 dager sammenhengende.


Hva slags dokumentasjon må jeg sende inn ved innleggelse på sykehus/institusjon?

Når du melder fra om innleggelse på sykehus/institusjon må du vedlegge:

  • Kopi av bekreftelse fra sykehus/institusjon som dokumenterer årsaken til innleggelsen (eventuelt diagnose), samt perioden du har vært innlagt.


Hva dekkes ved sykehusinnleggelse?

Erstatning beregnes per dag og utgjør 1/30 av minimumsbeløpet per måned (3000 kroner). Erstatningen utbetales i inntil 4 måneder.


Når opphører utbetaling av erstatning?

Utbetaling av erstatning opphører når det første av følgende forhold inntreffer:

  • Du utskrives fra sykehus/institusjon
  • Du har fått utbetalt et beløp som tilsvarer 4 månedlige ytelser


Jeg har fått innvilget erstatning for sykehusinnleggelse tidligere. Når kan jeg søke på nytt?

Søker du om erstatning for sykehusinnleggelse som skyldes samme årsak/diagnose som har blitt innvilget tidligere, må det ha gått minst 12 måneder siden utskrivelse for at søknaden skal kunne vurderes som et nytt forsikringstilfelle.

Skadeservice

v/ Insurance Management Administration & Advisors (IMAA)
Postboks 165, 3571 Ål

Skadeservice (IMAA) utfører skadeoppgjør etter instruks fra, og på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.